Lịch Sử Thời Tiết ở Asmara Eritrea

Trang này là điểm bắt đầu của tất cả thời tiết trước đây cho Asmara. Bạn có thể lấy sự thời tiết của Asmara qua các trạm thời tiết ở vị trí gần đây được liệt kê dưới đây. Những báo cáo này gồm tất cả chuỗi dữ liệu thời tiết lịch sử mà chúng tôi có sẵn gồm cả lịch sử nhiệt độ. Bạn có thể phân tích sâu hơn từ các báo cáo ở mức độ năm đến tháng hoặc ngay cả ngày bằng cách nhấn vào các biểu đồ này.

Không có các trạm thời tiết nào khác trong 200 kilômét thuộc địa điểm này thuộc mạng lưới của chúng tôi mà báo cáo xác thực.

Thành thật xin lỗi, nhưng không có trạm thời tiết tốt nào gần nhất trong hệ thống của chúng tôi.

Bạn có thể nhấn vào bản đồ này để xem các vị trí mà chúng tôi có sẵn:

Map
Marker
© OpenStreetMap contributors