Khí Hậu Trước Đây

Weather Spark chọ bạn truy cập thời tiết trước đây của một hệ thống các trạm thời tiết lớn toàn cầu. Kho dữ liệu của chúng tôi có lịch sử thời tiết, lịch sử nhiệt độ và dữ liệu thời tiết trước đây của hầu hết các vị trí trên trái đất.

Bắt đầu với các tóm tắt hằng năm, bạn có thể tìm kiểu chi tiết hơn theo năm hoặc ngày tuỳ lựa chọn của bạn.

Vui lòng chọn một thành phố mà bạn muốn xem lịch sử thời tiết